Om oss

Företagets ledningspolicy

Företagets ledningspolicy har varit en del av värderingarna hos NKT under företagets hela, nästan 120-åriga historia. I vårt arbete har vi alltid respekterat våra medarbetare, våra externa intressenter och miljön, och vi har infört formaliserade processer inom ett övergripande ramverk.

NKT är medlem i FN:s initiativ Global Compact sedan 2009. Det är resultatet av samlade ansträngningar för att ta ett förenat ansvar inom det globala näringslivet. Vi anser att en mer hållbar affärsmiljö kan uppnås om vi åtar oss universella (allmänna) normer avseende mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, antikorruption och miljö. Förutom att vi undertecknat FN:s Global Compact har vi i vår verksamhet högt ställda normer som baseras på kraven från våra intressenter.

 

 

Etisk ståndpunkt

Koncernens etiska riktlinjer och samhällsansvar är uttryckta i en etisk ståndpunkt. NKT:s etiska ståndpunkt uttrycker vårt åtagande att främja koncerntäckande etiska normer, efterlevnad och ansvarsskyldighet. Som en del av NKT kräver NKT att alla personer och bolag ska följa dessa normer.

Uppförandekod

Affärsuppförandekoden uttrycker vårt åtagande att främja en gemensam grundnivå för uppförande och ansvar i hela företaget. Den ger hjälp och vägledning kring vad man ska göra – och inte göra – i specifika frågor och situationer som rör vår verksamhet och vårt samarbete med varandra och med personer utanför företaget. Uppförandekoden ger övergripande riktlinjer för hur vi kan agera med integritet och på ett etiskt korrekt sätt i en rad situationer som rör anställda, kontakter utanför företaget, miljön och samhället. Det är obligatoriskt för alla anställda att följa vår uppförandekod.

Compliance-kommittén

Compliance-kommittén tillsattes i slutet av år 2015 som ett formellt organ med ansvar att utforma strategin för regelefterlevnad både på koncern-nivån och på affärsenhetsnivån. Compliance-kommittén samarbetar med och i samordning med revisionskommittén som tillsatts av NKT:s styrelse. Syftet med Compliance-kommittén är att granska och övervaka NKT-koncernens compliance-program, vilket bland annat inkluderar utvärdering av dess effektivitet och att samla in uppdaterad information om arbetet kring regelefterlevnad. 

Hitta en kontakt nära dig