Om oss

Miljöansvar

 

NKT tar sitt miljöansvar på allvar. Vår medvetenhet påverkar alla aspekter av vår planering och verksamhet. Vi anser att vara miljövänliga är det rätta för vår framtid och för framtiden för våra anställda och deras familjers framtid.

Vår strategi är enkel:

Gör mer

Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar men när det är möjligt försöker vi gå längre än till bara efterlevnad och använda vår erfarenhet och vårt kunnande kring miljöfrågor för att uppnå en mycket hög nivå av miljöansvar. Vår banbrytande strategi ”Go Green” erbjuder dessutom våra kunder produkter som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan.

Spara mer

Även om vår kabelverksamhet har mycket låg miljöpåverkan, fortsätter ledningsgruppen på NKT att utmana organisationen genom att sätta högt ställda mål för att minska denna påverkan ännu mer. Initiativ på senare tid har varit inriktade på hushållning med naturresurser och att spara energi.

Minska mer

Vårt ledningsteam strävar hela tiden efter att effektivisera verksamheten och minska vår miljöpåverkan. Nyligen har vi kunnat minska våra utsläpp av växthusgaser med 3 % och vi strävar efter att fortsätta minska dem. Informationskampanjer, processoptimering, värmeåtervinning, utbyte av belysning och förbättring av tryckluft genomförs på alla våra anläggningar. Vi följer även upp våra transportrelaterade CO2-utsläpp och minimerar vårt affärsresande.

Återanvänd mer

Återvinningscentralen hos NKT i Stenlille (Danmark) klarar att återvinna alla våra produkter till nytt råmaterial istället för att skicka dem till skrotning eller deponi.

Tänk mer

Vid inköp av komponenter och material för våra produkter köper vi från likasinnade miljömedvetna, etiska företag och fokuserar på konfliktfri anskaffning.

Mer än efterlevnad

Vi följer alla tillämpliga lagar och tillstånd, men NKT miljöarbete begränsas inte till att bara uppfylla gällande myndighetskrav. Vi gör mer än vad som krävs när vi ser en möjlighet. Vi övervakar och utvärderar proaktivt vår efterlevnad och agerar enligt vår uppförandekod. Ett grundläggande element i vår miljöstyrning är koncernens gemensamma policyer. Vi tar alltid hänsyn till lokala förhållanden i planeringsprocessen och stödjer anläggningsspecifika förbättringsplaner för miljö, hälsa och säkerhet för att miljöarbetet ska bli så bra som möjligt.

Spara på naturresurser

Miljöpåverkan från kabelproduktion är relativt liten och främst relaterade till CO2-utsläpp och användning av begränsade naturresurser, i synnerhet koppar. Under de senaste åren har NKT framgångsrikt genomfört flera initiativ och uppnått betydligt lägre energiförbrukning och utnyttjande av naturresurser.

Ledningen utmanar organisationen genom att sätta upp mål för att vi ständigt ska förbättra vår miljöpåverkan.

 

 

Minskat utsläpp av växthusgaser

Direkta och indirekta CO2-utsläpp övervakas och optimeras. Vårt företag uppnår betydande resultat i detta. Minskningen av växthusgaser i förhållande till produktionen minskade jämfört med den föregående rapporteringsperioden med 6 %, medan utsläppen i absoluta tal minskade med 3 % och uppgick till 81 180 ton. Informationskampanjer, processoptimering, värmeåtervinning, utbyte av belysning och förbättring av tryckluft genomförs kontinuerligt på våra anläggningar. Vi övervakar och minskar våra CO2-utsläpp från transport av våra varor genom optimal lastplanering samt via minskat affärsresande.

Minskat avfall

Kontinuerliga ansträngningar för att minska avfallsmängden är något vi intresserar oss för i varje steg av processen. Vi effektiviserar systematiskt materialanvändningen i allt från ett tidigt stadium i produktutvecklingen till ökad tillförlitlighet i produktion. Sopsortering och minskning av mängden deponerat avfall är andra sätt NKT använder för att ändra vår miljöpåverkan. Vi tar ansvar för våra uttjänta produkter redan på ritbordet. NKT har en återvinningscentral i Stenlille (Danmark) där vi har möjlighet att återvinna alla våra produkter till nytt råmaterial som sedan används i vår egen och andra branscher, istället för att skrota eller deponera dem.

REACH

REACH betraktas över hela världen som den bästa lagen kring kemikalier tack vare dess riskbaserade strategi. NKT uppfyller kraven i REACH-främst genom identifiering och tillämpning av lämpliga åtgärder baserat på säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier. Vårt företag informerar leverantörer i de fall det finns ny information om faror eller risker. Vi följer upp vår efterlevnad av lagkrav kring potentiellt skadliga ämnen i synnerhet ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Konfliktmineraler

NKT köper komponenter och material från företag som delar våra värderingar kring mänskliga rättigheter, etik och miljöansvar och uppfyller våra förväntningar på hållbarhet, inklusive konfliktfri anskaffning.

Hitta en kontakt nära dig