Om oss

Samhällsansvar

NKT strävar efter att behålla sin position som marknadsledande och samtidigt leverera högkvalitativa produkter till våra kunder. Dessutom glömmer vi inte vårt sociala ansvar som kommer med vår position som ett stort företag. Vi har också ansträngt oss mycket för att göra vår arbetsplats trygg, trivsam och säker, samtidigt som vi har gjort stora framsteg i miljövänlighet och hållbarhet. Men vårt arbete slutar inte där, och NKT har också gått i bräschen för många andra insatser för social utveckling:

FN:s Global Compact

NKT är en av undertecknarna av FN:s Global Compact, och vi anser att en hälsosam, trygg, säker och mångsidig arbetsmiljö inte bara är eftersträvansvärd i sig själv, utan att den också är grundläggande för vår kontinuerliga tillväxt. Vi förstår vilken roll NKT har i skapandet av en bättre framtid genom vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling 2030.
FN:s Global Compact är ett frivilligt initiativ för företag med syftet att kombinera FN:s moraliska ledning och inflytande med den privata sektorns kunskap och inflytande i affärslivet. Vi är fast beslutna att samarbeta med FN och andra företag och industrier runt om i världen att stödja bredare sociala mål, såsom kampen mot fattigdom och hänsyn till våra begränsade resurser. FN:s Global Compact (UNGC) uttrycker tydligt dessa mål i följande tio principer:

 

 

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företag ska stödja och respektera skyddet för internationellt deklarerade mänskliga rättigheter, och

Princip 2: Säkerställa att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsmiljö

Princip 3: Företag ska värna föreningsfriheten och i handling erkänna rätten till kollektivförhandlingar,

Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete eller ofrivilligt arbete,

Princip 5: Faktiskt avskaffande av barnarbete, och

Princip 6: Avskaffande av diskriminering vid anställning och sysselsättning.

 

 

Miljö

Princip 7: Företag bör stödja försiktighetsprinciper avseende miljöproblem,

Princip 8: ta initiativ för främjande av större ansvarstagande för miljön, och

Princip 9: främja utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

 

 

Anti-korruption

Princip 10: Företag ska motverka korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.
NKT välkomnar att FN och företag runtom i världen arbetar mot dessa mål och stödjer helhjärtat alla ovanstående principer och arbetar för att förverkliga dem.

 

 

Mångfald och icke-diskriminering

Vi är även fast beslutna att tillhandahålla lika möjligheter för våra medarbetare och i externa kontakter och garanterar att vi inte kommer att tolerera diskriminering eller trakasserier baserat på ras, färg, kön, språk, integritet, religion, etnicitet, politiska eller andra åsikter, kast, nationellt eller socialt ursprung, ägodelar, födelseplats, fackföreningstillhörighet, sexuell läggning, hälsotillstånd, ålder, funktionshinder eller andra utmärkande egenskaper. Vi är fast beslutna att ge lika möjligheter till våra medarbetare och tolererar inte diskriminering eller trakasserier.

Föreningsfrihet

Vi stödjer också och inte kommer att störa våra anställdas frihet att frivilligt grunda eller gå med i organisationer efter eget val, inklusive fackföreningar. Vi anser att ett nära samarbete med våra anställda, att lyssna på deras behov och samarbeta med dem för att ta reda på hur saker kan förbättras inte bara ger en bättre arbetsmiljö utan också hjälper oss att utvecklas som företag och göra betydande framsteg på nya områden.

Barnarbete

Vi fördömer och kommer aldrig att tolerera användning av barnarbete.

Tvångsarbete

Vi fördömer och kommer aldrig att tolerera användning av tvångsarbete, inklusive ofrivilligt arbete utfört av fångar.

Hälsa och säkerhet

Vi strävar efter att ge varje medarbetare på NKT en säker och hälsosam arbetsmiljö och därför genomdriva säkerhetsåtgärder för att skydda våra anställda från risker som är förknippade med arbetet.

Global Reporting Initiative (GRI)

Omfattningen och övervakningen av NKT' arbete med samhällsansvar är inspirerat av Global Reporting Initiative (GRI) och nyckeltalen är valda utifrån en bedömning av deras relevans och väsentlighet. De viktigaste delarna i övervakningen gäller bolag över hela världen och omfattar insamling av ett antal nyckeltal (KPI/Key Performance Indicators) som täcker sådana parametrar, som arbetsskador, CO2-utsläpp, råvaruförbrukning, säkerställande av antikorrupt beteende och olika händelser såsom utsläpp i miljön. Affärsenheterna ansvarar för datainsamling och nyckeltalens kvalitet. En årlig CSR-deklaration skrivs under av alla lokala chefer på affärsenheterna, där de intygar sin kännedom om och sitt aktiva engagemang för de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Hitta en kontakt nära dig