Tjänster

Vad är CPR?

CPR är en europeisk byggproduktförordning som syftar till att säkerställa pålitlig information om prestandan i produkter som används i byggnationer. Detta uppnås genom en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter och kablar testas och klassas.

Vad betyder CPR?

CPR är en akronym för den europeiska byggproduktförordningen (Construction Product Regulation).

Vilka produkter omfattas av CPR?

Alla produkter som tillverkas och lanseras på marknaden för att permanent ingå i en byggnad och vars prestanda påverkar byggnadens prestanda.

Hur kommer kabelbranschen påverkas av CPR?

Brandegenskaperna hos kablar är viktiga för brandskyddet i byggnader. Därför har kablar inkluderats i det europeiska klassificeringssystemet under CPR. Det innebär att vi får en samordnad produktstandard, EN50575, för dessa kabeltyper.

När träder förändringen i kraft?

Under perioden 1 juli 2016 – 1 juli 2017 sker en successiv övergång till den nya standarden och den nya gemensamma CE-märkningen. Den 1 juli 2017 är övergångsperioden slut och eventuella nationella standarder som strider mot den nya standarden upphör då att gälla. Från och med detta datum är CE-märkning obligatoriskt.

Vilka berörs av den nya standarden?

Tillverkare är skyldiga att tillverka eller lansera kablar i enlighet med den nya standarden, upprätta en prestandadeklaration (DoP) och CE-märka produkten. Produktens egenskaper måste stämma överens med deklarerade prestanda.
 
Myndigheter är skyldiga att specificera de krav som ställs på aktörerna i branschen.
 
Beställare såsom byggnadsingenjörer, arkitekter och konstruktörer är skyldiga att känna till den nya standarden och vad den innebär, vilka produkter som omfattas och hur man väljer rätt kablar för olika byggnadstyper.
 
Grossister är skyldiga att känna till den nya standarden, vad den innebär och vilka produkter som omfattas samt måste ha rätt sortiment i lager.
 
Underleverantörer är skyldiga att vara medvetna om förändringen och ha de kunskaper som krävs för att välja de rätta kablarna.

 

 

Vad skiljer den nya standarden från den gamla?

Den nya standarden EN 50575 samlar standarder för att testa fler parametrar än tidigare. Det innebär att kablarna nu kommer att testas med avseende på såväl energiinnehåll, brandspridning, rök, syrahalt, värmeavgivning och droppbildning (brinnande plastdroppar som sprider brand).
I den gamla standarden klassades kablar enbart med avseende på brandspridning.

Vad heter de nya klasserna?

De nya klasserna heter A, B, C, D, E och F med olika tilläggsbeteckningar. A betyder att kabeln inte är brandfarlig och F betyder att det inte finns några fastställda brandprestanda.

Vilka typer av kablar omfattas?

Kraft-, tele- och signalkablar för fast installation i byggnader.

Vad har förändrats i kablarna?

Vissa kablar kommer att behöva förändras eftersom de inte lever upp till de nya kraven avseende antändlighet, rökutveckling eller brinnande droppar.

Varför halogenfritt?

Kablar utan halogener har en större chans att uppfylla kraven för de nya brandklasserna. I händelse av brand har halogenfria kablar endast en svag rökutveckling utan frätande gas. Vid en brand kan därför skillnaden mellan PVC-kablar och halogenfria kablar vara avgörande vid utrymning och släckning av branden. Genom att välja halogenfria kablar kan man rädda liv.

Hur defineras en tillverkare?

En tillverkare är den som tillverkar, eller låter tillverka, en byggprodukt som säljs inom EU. Som tillverkare räknas även den som importerar och är först med att lansera produkten på EU:s inre marknad.

Hitta en kontakt nära dig