Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
Accessories project in Tirol

Ansvarsfullt företagande

Ett globalt tänkesätt och ett ansvarsfullt affärsbeteende är nyckeln till NKT. Vi har åtagit oss att säkerställa en korrekt företagsstyrning och att vi har nödvändiga processer, regler och policyer på plats.

Styrning - etik och efterlevnad

På NKT övervakar styrelsen för etik och efterlevnad utvecklingen och genomförandet av vårt program för etik och efterlevnad som vi tillämpar inom hela NKT-koncernen och som övervakas av revisionskommittén på uppdrag av styrelsen. Funktionen för etik och efterlevnad samarbetar med Financial Compliance för att implementera interna kontroller för att öka våra ansträngningar att upptäcka potentiella efterlevnadsproblem.

Övervakningsnämnden

Image of responsible business
God bolagsstyrning är ett ständigt fokusområde för NKT och är ytterst förankrat i NKT-koncernens styrelse. Läs mer om företagsstyrning här.
Two business colleagues having unformal meeting in hallway

Hotline för visselblåsare

Vi har en visselblåsarlinje som kan användas av både anställda och externa intressenter för att rapportera oro om oetiskt beteende. Våra anställda uppmuntras att tala ut och vi har en strikt policy om att inte vidta repressalier.

Exportkontroller och sanktionslagstiftning

Som ett globalt företag följer vi både nationella och internationella handelskontroller, inklusive ekonomiska sanktioner och exportkontroller. För att säkerställa efterlevnaden tillämpar vi ett robust program för efterlevnad enligt vilket alla relevanta affärspartners granskas för att säkerställa att de inte omfattas av tillämpliga sanktioner eller andra relevanta restriktioner och alla affärstransaktioner kommer omedelbart att avslutas om så är fallet. Även om vi främst är verksamma i länder med låg risk när det gäller sanktions- och handelskontroller, granskas området kontinuerligt.

Som ett globalt företag är efterlevnad av exportkontroller och sanktionsregler avgörande för vår verksamhet och efterlevnaden övervakas noga.

— Michael Stagelund Hvidt, etik och efterlevnad

Ansvarig skatt

NKT är en ansvarsfull skattebetalare och vi baserar vår skatterapportering på ansvar, öppenhet och transparens i alla aspekter av skatterelaterad rapportering och efterlevnad, oavsett var företaget och dess dotterbolag är verksamma. Vi har åtagit oss att samarbeta med relevanta intressenter för att främja öppenhet och utveckling av effektiva skattesystem och strävar efter att följa rekommendationerna för god förvaltning i skattefrågor i de länder där NKT:s dotterbolag är belägna. NKT bedriver inte verksamhet i skatteparadis och all framtida verksamhet i skatteparadis kommer att vara av rent kommersiella skäl.

Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter

Som undertecknare av FN:s Global Compact har vi åtagit oss att följa alla aspekter av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Vi respekterar och följer den lokala arbetsrätten och stöder föreningsfriheten, och alla anställda har kontrakt som överensstämmer med lokala lagar och förordningar.
Se uttalande om modernt slaveri

Styrningsstruktur

Vi är medvetna om vikten av att ha en tydlig styrning för att säkerställa att hållbarhet integreras i företaget.  
En tydlig styrning bidrar till att säkerställa att beslut fattas på lämplig nivå, att hållbarhet prioriteras och anpassas till affärsplanen och att engagemanget för hållbarhet tas upp i hela organisationen. 
År 2022 inrättade vi ESG-kommittén, en styrelsekommitté som enbart har till uppgift att förbereda beslut som styrelsen ska fatta för att uppfylla sitt ansvar för tillsyn av relevanta ESG-policies, strategier och program. se styrningsstruktur i den senaste hållbarhetsrapporten.

Policies

Vi har företagspolicyer och regler som styr NKT:s, våra anställdas och affärspartners efterlevnad av relevanta förordningar, lagar och vår uppförandekod.

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...