Tjänster

Brandklasser

De tidigare brandklasserna för kablar kommer att ersättas av de nya klasserna enligt standarden EN 50575. Under EN 50575 samlas nu standarder för provning av olika parametrar, vilket innebär att kablarna testas med avseende på såväl energiinnehåll, brandspridning, rök, syrahalt, värmeavgivning och droppbildning (brinnande plastdroppar som sprider brand) medan de gamla klasserna endast omfattade brandspridning.

Det finns sju nya klasser:

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca och Fca.
Klass Aca omfattar ej eldfängda produkter såsom kablar med keramisk isolering.
B1ca är den högsta klassen av brandfarliga kablar.
B2ca och Cca motsvarar kablar med viss grad av brandspridning. Dca motsvarar brandegenskaper liknande dem hos vanligt trä.
Eca utgörs av kablar som är svårantändliga vid små lågor men som inte har några specificerade nivåer för värme- och rökutveckling.
Fca innebär att man inte har fastställt några brandegenskaper.

Välj rätt kabel

Varje land väljer vilken brandklassnivå en installation måste följa.

Om PVC, halogenfria produkter och CPR

CPR kräver inte att produkten är halogenfri. Ur brandsäkerhetssynpunkt är dock den viktigaste skillnaden mellan en halogenfri kabel och en kabel med PVC att den halogenfria kabeln avger betydligt färre skadliga ämnen och utvecklar mindre rök när den brinner. Rökutveckling och spridning av giftiga partiklar är två av kriterierna i den nya standarden, vilket innebär att halogenfria kablar har en större chans att uppfylla de nya kraven.

Hitta en kontakt nära dig